جمعه 15 اسفند 1399

ارزیابی کیفی نظارت بر ساختمان موزه منطقه ای هگمتانه

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان همدان
  • مهلت خرید اسناد: 1398/10/21
  • تاریخ بازگشایی: 1398/11/12
  • توضیحات: شرکت کنندگان باید دارای صلاحیت مشاوره در زمینه ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی باشند.
  • محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک به نشانی setadiran.ir و اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان همدان