پنجشنبه 27 مرداد 1401

هتل آپارتمانهای استان همدان

ردیف نام واحد مدیر تعداد واحد
تعداد تخت
نشانی تلفن
1 سينا
1 درجه
كمال خاني پور
عباس خاني پور
14 واحد
54 تخت
استان همدان-شهرستان بهار شهر لالجین – بلوار امام خمینی 081-34525210-11
09124073900
2 سفير هگمتانه
3 درجه
فرهاد خسروي 15 واحد
60 تخت
استان همدان- شهرستان همدان- بلوار جانبازان 081-34241161-65
09181112888