دوشنبه 11 اسفند 1399

رديف

نام ، كد و درجه هتل

مدير

بهره بردار

تعداد سوئیت

تعداد  یک خوابه

تعداد دو خوابه

تعداد سه خوابه

تعداد واحد

تعداد تخت

نشاني  -  ايميل

تلفن

دورنويس

 

 

1

سينا                         1386      

كمال خاني پور

عباس خاني پور

10

-

4

-

14

54

استان همدان-شهرستان بهار  شهر لالجین بلوار امام خمینی

081-34525210

081-34525211

درجه 1                     2/71108        

 

2

سفير هگمتانه                    111

درجه3                        1397     

فرهاد خسروي

 

 

 

 

 

15

60

استان همدان -شهرستان همدان – بلوار جانبازان

Safir_hotel@yahoo.com

081-34241161-65

09181112888