پنجشنبه 27 مرداد 1401

کمپ اقامتی

ردیف نام و کد مدیر بهره بردار نشانی تلفن
1 كمپ اقامتي گنجنامه
71118/2
شركت تله كابين گنجنامه استان همدان شهرستان همدان – انتهاي بلوار گنجنامه – مجموعه سرگرمي تفريحي گنجنامه 34302261-3