دوشنبه 11 اسفند 1399

ردیف

نام ،کد،درجه

مدیر           

بهره بردار

نشانی و ایمیل

تلفن و

 دور نویس

1

 كمپ اقامتي گنجنامه             71118/2

                                            

شركت تله كابين گنجنامه

استان همدان شهرستان همدان – انتهاي بلوار گنجنامه – مجموعه سرگرمي تفريحي گنجنامه

081-34302261-3