یکشنبه 10 مرداد 1400

آیین نامه حفاظت از میراث فرهنگی

ماده 3:

شهرداریهای سراسر کشور موظفند دذ هر مورد که راسا اقدام به عملیات عمرانی می نمایند یا مجوز آن را صادر می کنند و مکان عملیات به نحوی از انحاء مشمول ضوابط حفاظتی اعلام شده از سوی وزارت میراث فرهنگی کشور می باشد، بدوا نظر وزارت میراث فرهنگی کشور را استعلام نموده و بر اساس آن اقدام نمایند.