پنجشنبه 27 مرداد 1401

مشخصات واحدهاي پذيرايي بين راهي منفرد

ردیف نام واحد نوع واحد درجه نام مدیر بهره بردار نشانی تلفن
1 برادران بابايي چلوكبابي درجه 2 كريم گنج خانلو استان همدان شهرستان كبودرآهنگ مسير همدان ـ رزن كيلومتر 33 09127451869
2 باقـــري چلوكبابي درجه 3 نوذر كوكبي
نصرت ا... باقري
استان همدان شهرستان بهار مسير همدان ـ اسدآباد كيلومتر 15 09188140289
3 كـــژال چلوكبابي درجه 3 منوچهر فرخي اطهر استان همدان شهرستان بهار –کیلومتر 30 همدان اسدآباد 09188159230
4 خوش نشــــين چلوكبابي درجه 3 منصور جعفري پرست استان همدان شهرستان همدان‏ مسير همدان ملاير كيلومتر 5 09189008935
5 حقيـــقت كوهستان چلوكبابي درجه 2 ايرج اسمعلي يگانه استان همدان شهرستان اسدآباد مسير اسدآباد همدان كيلومتر 15 09183138517
6 حقيـــقت نو چلوكبابي درجه 2 ايرج اسمعلي يگانه استان همدان شهرستان اسدآباد مسير اسدآباد همدان كيلومتر 15 09183138517
7 ايرانيـــان چلوكبابي درجه 3 احمد سليماني استان همدان شهرستان اسدآباد مسير اسدآباد همدان كيلومتر 10 09128118580
8 روشــــن چلوكبابي درجه 3 حشمت اله طيبي استان همدان شهرستان رزن مسير رزن آوج كيلومتر 15 09181126095
9 سهيلي ديزي سرا درجه 3 حسين سهيلي استان همدان شهرستان فامنين مسير فامنين تجرك كيلومتر 25 09188123086
10 ليلي چلوكبابي درجه 3 تورج اسماعيلي يگانه استان همدان شهرستان اسدآباد مسير اسدآباد همدان كيلومتر 14 09188164715
11 صداقت نـو چلوكبابي درجه 1 تقي فتحي استان همدان شهرستان بهار مسير همدان اسدآباد كيلومتر 17 09185017203
12 ارغوان چلوكبابي درجه 3 مهرداد سهرابي سليماني استان همدان شهرستان اسدآباد مسير اسدآباد همدان كيلومتر 13 09183123003
13 گلها چلوكبابي درجه 1 مهدي عاشورلو
علي عاشورلو
استان همدان شهرستان ملایر -مسير همدان ـ ملاير كيلومتر 30 09188126460
14 گلچين چلوكبابي درجه 2 سهم الدين كوكبي استان همدان شهرستان بهار مسير همدان ـ اسدآباد كيلومتر 30 09123446435
15 محمودي چلوكبابي درجه 3 مظفر محمودي استان همدان شهرستان بهار مسير همدان اسدآباد كيلومتر32 09186720695
16 وليعصر چلوكبابي درجه 3 ابوالقاسم آشوري استان همدان شهرستان فامنين مسير همدان فامنين كيلومتر 53 09186720695
17 نسيــم الوند چلوكبابي درجه 1 محمد وحدت بين
ماشاء اله بنوان
استان همدان شهرستان همدان مسير همدان ملاير ك 4 09183152331
09188142081
18 چاي باغچــه چلوكبابي درجه 2 علی اصغری استان همدان شهرستان بهار مسير لالجين - لتگاه 09389102128
19 اركيده چلوكبابي درجه3 ممتاز محمد پرتويان حكتاچي استان همدان شهرستان فامنين كيلومتر 6 محور فامنين تجرك 09188194284