دوشنبه 11 اسفند 1399

                                               

+

مشخصات واحدهاي پذيرايي بين راهي منفرد

 

رديف

نام واحد

نوع

واحد

درجه

مدير ،

بهره بردار

نشاني

تلفن

1

برادران بابايي

چلوكبابي

درجه 2

كريم گنج خانلو

كريم گنج خانلو

استان همدان شهرستان كبودرآهنگ مسير همدان ـ رزن كيلومتر 33

1869 745 0912

2

باقـــري

چلوكبابي

درجه3

نوذر كوكبي

نصرت ا... باقري

استان همدان شهرستان بهار مسير همدان ـ اسدآباد كيلومتر 15

09188140289

3

كـــژال

چلوكبابي

درجه3

منوچهر فرخي اطهر

منوچهر فرخي اطهر

استان همدان شهرستان بهار کیلومتر 30 همدان اسدآباد

09188159230

4

خوش نشــــين

چلوكبابي

    درجه3

منصور جعفري پرست

منصور جعفري پرست

استان همدان شهرستان همدان‏ مسير همدان ملاير كيلومتر 5

09189008935

5

حقيـــقت

كوهستان

چلوكبابي

درجه 2

ايرج اسمعلي يگانه

ايرج اسمعلي يگانه

استان همدان شهرستان اسدآباد مسير اسدآباد همدان كيلومتر 15                               

09183138517

6

حقيـــقت نو

چلوكبابي

درجه 2

حاجعلي بيگلري

حاجعلي بيگلري

استان همدان شهرستان همدان مسير رزن همدان كيلومتر 10

09183188856

7

ايرانيـــان

چلوكبابي

درجه3

احمد سليماني

احمد سليماني

استان همدان شهرستان اسدآباد مسير اسدآباد همدان كيلومتر 10                                   

09128118580

8

روشــــن

چلوكبابي

درجه3

 حشمت اله طيبي

 حشمت اله طيبي

استان همدان شهرستان رزن  مسير رزن آوج كيلومتر 15

09181126095

9

سهيــــلي

ديزي سرا

درجه3

حسين سهيلي

حسين سهيلي

استان همدان شهرستان فامنين مسير فامنين تجرك كيلومتر 25

09188123086

10

ليــــلي

چلوكبابي

درجه3

تورج اسماعيلي يگانه

تورج اسماعيلي يگان

استان همدان شهرستان اسدآباد مسير  اسدآباد همدان كيلومتر 14                                 

09188164715

11

صداقت نـو

چلوكبابي

درجه 1

تقي فتحي

تقي فتحي

استان همدان شهرستان بهار مسير  همدان اسدآباد كيلومتر 17                           

09185017203

12

ارغــــوان

چلوكبابي

درجه3

مهرداد سهرابي سليماني

مهرداد سهرابي  سليماني

استان همدان شهرستان اسدآباد مسير اسدآباد همدان كيلومتر 13

09183123003

13

گلــــها

چلوكبابي

درجه 1

مهدي عاشورلو

علي عاشورلو

استان همدان شهرستان ملایر -مسير همدان ـ ملاير كيلومتر 30                                   

09188126460

14

گلچيـــن

چلوكبابي

درجه 2

سهم الدين كوكبي

سهم الدين كوكبي

استان همدان شهرستان بهار مسير همدان ـ اسدآباد كيلومتر 30

09123446435

15

محمودي

چلوكبابي

درجه3

مظفر محمودي

مظفر محمودي

استان همدان شهرستان بهار مسير همدان اسدآباد كيلومتر32                                     

09186720695

16

وليــعصر

چلوكبابي

درجه3

ابوالقاسم آشوري

ابوالقاسم آشوري

استان همدان شهرستان فامنين مسير همدان فامنين كيلومتر 53

09188127960

17

نسيــم الوند

چلوكبابي

درجه 1

محمد وحدت بين

ماشاء اله بنوان

استان همدان شهرستان همدان مسير همدان ملاير ك 4

09183152331

09188142081

18

چاي باغچــه

چلوكبابي

درجه 2

علی اصغری

علی اصغری

استان همدان شهرستان بهار مسير لالجين -   لتگاه                                                         

34683396

09389102128

19

اركيــده

چلوكبابي

درجه3 ممتاز

محمد پرتويان حكتاچي

محمد پرتويان حكتاچي

استان همدان شهرستان فامنين كيلومتر 6 محور فامنين تجرك                                          

4284  819  0918