یکشنبه 10 مرداد 1400

موقعيت جغرافيايي: شهرستان رزن بين مدار 35درجه و12دقيقه تا 35درجه و43دقيقه عرض شمالي و48درجه و33دقيقه تا 49درجه و27دقيقه طول شرقي قرارگرفته است .شهرستان رزن از شمال به استان مركزي واز جنوب به شهرستانهاي همدان وكبودرآهنگ واز غرب به شهرستان كبودرآهنگ محدود مي شود.مساحت اين شهرستان 2721كيلومترمربع مي باشدكه 3/14درصداز مساحت استان را شامل مي گردد و در سال 1398 به دو شهرستان رزن و درگزین تقسیم گردیده است. تقسيمات كشوري: قبل از انجام تقسیمات شهرستان رزن داراي دو شهر به نامهاي رزن وقروه درجزين بوده است.. اين شهرستان سه بخش، 7دهستان وداراي 140آبادي به شرح ذيل داشته است : - بخش مركزي شامل 2دهستان به نامهاي رزن وخرقان. - بخش قروه درجزين شامل 2دهستان به نامهاي درجزين عليا ودرجزين سفلي. - بخش سردرود شامل 3دهستان به نامهاي سردرودسفلي،سردرودعلياوبغراطي مي باشد. اوضاع اقليمي: شهرستان رزن داراي آب وهواي خشك سرد بوده ورژيم بارندگي آن از تيپ اقليم مديترانه اي است ومتوسط بارندگي ساليانه اين شهرستان حدود 300ميليمتر وميانگين درجه حرارت آن به طور متوسط ساليانه 11درجه سانتيگراد مي باشد . وضعيت توپوگرافي ورودخانه ها: در شمال شرقي اين شهرستان رشته كوه خرقان قراردارد ،كه بلندترين نقطه ارتفاعي آن 2799 متر(از سطح دريا)است . رودخانه هاي اصلي حوزه آبريز شهرستان رزن رودخانه خميگان ورودخانه رزن مي باشد . ميزان حجم آب رودخانه خميگان 13ميليون ورودخانه رزن حدود 7ميليون متر مكعب در سال مي باشد .

 

 

نام آثار نشانی

امامزاده هود

رزن - بخش قروه درجزين - دهستان درجزين سفلي - ينگي قلعه

حمام دمق - شهر دمق(شهرستان رزن)

رزن شهر دمق

مسجد و حمام بابانظر – روستای بابانظر جانی

رزن - بخش سردرود - دهستان بقراطي - روستاي بابا نظر

خانه مشاهیر ومفاخرآیت اله ملاعلی معصومی ( آخوند همدانی)

رزن - بخش مرکزی - دهستان رزن - روستای وفس