جمعه 15 اسفند 1399

ردیف

نام ،کد،درجه

مدیر            بهره بردار

اتاق      تخت

نشانی و ایمیل

تلفن و

 دور نویس

1

  ملحمدره                     71085/3                                           1387

اكبر طالبي همت

اكبر طالبي همت

5   - 15

استان همدان – شهرستان اسداباد – روستای ملحمدره

09121245896

2

گوشه پيل                       71117/2

1391                                          

اقدس انصاري

اقدس انصاري

ـــــ

استان همدان – شهرستان تويسركان – روستاي گشاني

09122027069

3

راز رنگين كمان دشت       

                                           1395

هوشنگ حرمتي

هوشنگ حرمتي

7 - 21

استان همدان  -شهرستان همدان –محور همدان – روستاي ابرو ، بعد از روستاي چشين

09181114567