یکشنبه 10 مرداد 1400

 مستندات مربوطه

هرگونه ارائه درخواست از سوی متقاضی منوط به ثبت نام در آدرس www.my.mcth.ir و اخذ کد سرمایه گذاری از سامانه مذکور می باشد.