یکشنبه 10 مرداد 1400
Loading
  • پرسشنامه سنجش رضایت مراجعان از نحوه ارائه خدمات

  • سنجش میزان آگاهی مراجعین:

  • 3. اطلاع رسانی در مورد هریک از عوامل زیر را در این واحد چگونه ارزیابی می کنید؟

  • 4. کارکنان واحد مورد مراجعه شما در این واحد ، خصوصیات زیر را تا چه حد دارا هستند؟

  • 5. به نظر شما کارکنان این واحد خصوصیات زیر را تا چه حد دارا هستند؟

  • 6. موارد زیر را در این واحد چگونه ارزیابی می کنید؟