دوشنبه 11 اسفند 1399

 

مشخصات مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي

 

رديف

نام واحد

مدير ،

بهره بردار

نشاني

تلفن

1

ازندريان

بهرامعلي گرجي

استان همدان شهرستان ملاير محور همدان ملاير ابتداي شهر ازندريان

09181119058

2

سفينه غرب

قاسم شكوري

استان همدان شهرستان بهار كيلومتر 15 محور همدان كرمانشاه

09185920425

3

معراج

معراج چهاردولي

استان همدان شهرستان ملاير كيلومتر 42 محور همدان ملاير سمت چپ

09121204665

4

مرواريد

هادي محمدي گرجايي

استان همدان شهرستان ملاير كيلومتر 37 محور ملاير اراك  سمت راست

09183506856

5

افلاك

علي عسگري

استان همدان شهرستان فامنين كيلومتر 80 آزاد راه  همدان ساوه سمت چپ

09125991675

09183131492

6

امير اشرف كوريجان

عباس صفيئ

استان همدان شهرستان كبودرآهنگ كيلومتر 25 محور همدان قزوين سمت راست

09181115581

09181117841

7

آريا

شيروبه اكبري

استان همدان شهرستان رزن كيلومتر 6 محور رزن  آوج سمت چپ

09123159520

8

شهيد شادابي

حبيب اله احمدي

استان همدان شهرستان كبودرآهنگ كيلومتر 60 محور همدان بيجار

09188130650

9

آفتاب

هادي طهماسبي

استان همدان شهرستان فامنين كيلومتر 87 آزاد راه  همدان ساوه سمت راست

09181114834

10

فدك 1

امير خداويسي

استان همدان شهرستان همدان كيلومتر 26 آزاد راه  همدان ساوه سمت چپ

09181110919

11

زاگرس

محمد اسماعيل عباسي

استان همدان شهرستان نهاوند كيلومتر 5 محور نهاوند كرمانشاه

09183525918

12

فدك2

امير خداويسي

استان همدان شهرستان همدان كيلومتر 26 آزاد راه  همدان ساوه سمت راست

09181110919

13

پرديس غرب

حسينعلي مرادي

استان همدان شهرستان كبودرآنگ-كيلومتر 45 همدان رزنسمت راست

09188128161

 

14

ايران زمين

(ايلان داشي)

روح اله داداشي

آقا ميرزايي

استان همدان شهرستان كبودر آهنگ كيلومتر 20 محور همدان رزن مسير برگشت

09181114191

09181111949

15

باران

(فيروزان)

باقر قارلقي

استان همدان، شهرستان نهاوند ، كيلومتر 30 محور نهاوند فبروزان سمت چپ

09123670016

16

باغ آرزوها

 

حسين اميني راد

استان همدان، شهرستان ملاير، محور ملاير همدان سمت راست

09181510234

17

دلستان

علي بخشعلي

استان همدان، شهرستان تويسركان، روستاي مبارك آباد، ابتداي مسير گنجنامه

09126843795

09183520293