یکشنبه 10 مرداد 1400

مشخصات مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي

ردیف نام واحد نام مدیر بهره بردار نشانی تلفن
1 ازندريان بهرامعلي گرجي استان همدان – شهرستان ملاير – محور همدان ملاير ابتداي شهر ازندريان 09181119058
2 سفينه غرب قاسم شكوري استان همدان – شهرستان بهار– كيلومتر 15 محور همدان كرمانشاه 09185920425
3 معراج معراج چهاردولي استان همدان – شهرستان ملاير – كيلومتر 42 محور همدان ملاير سمت چپ 09121204665
4 مرواريد هادي محمدي گرجايي استان همدان – شهرستان ملاير – كيلومتر 37 محور ملاير اراك سمت راست 09183506856
5 افلاك علي عسگري استان همدان – شهرستان فامنين – كيلومتر 80 آزاد راه همدان ساوه سمت چپ 09125991675
09183131492
6 امير اشرف كوريجان عباس صفيئ استان همدان – شهرستان كبودرآهنگ – كيلومتر 25 محور همدان قزوين سمت راست 09121204665
7 آريا شيروبه اكبري استان همدان – شهرستان رزن– كيلومتر 6 محور رزن آوج سمت چپ 09123159520
8 شهيد شادابي حبيب اله احمدي استان همدان – شهرستان كبودرآهنگ– كيلومتر 60 محور همدان بيجار 09188130650
9 آفتاب هادي طهماسبي استان همدان – شهرستان فامنين – كيلومتر 87 آزاد راه همدان ساوه سمت راست 09181114834
10 فدك 1 امير خداويسي استان همدان – شهرستان همدان – كيلومتر 26 آزاد راه همدان ساوه سمت چپ 09181110919
11 زاگرس محمد اسماعيل عباسي استان همدان – شهرستان نهاوند– كيلومتر 5 محور نهاوند كرمانشاه 09183525918
12 فدك2 امير خداويسي استان همدان – شهرستان همدان – كيلومتر 26 آزاد راه همدان ساوه سمت راست 09181110919
13 پرديس غرب حسينعلي مرادي استان همدان – شهرستان كبودرآنگ-كيلومتر 45 همدان رزنسمت راست 09188128161
14 ايران زمين
(ايلان داشي)
روح اله داداشي
آقا ميرزايي
استان همدان – شهرستان كبودر آهنگ كيلومتر 20 محور همدان رزن مسير برگشت 09181114191
09181111949
15 باران
(فيروزان)
باقر قارلقي استان همدان، شهرستان نهاوند ، كيلومتر 30 محور نهاوند – فبروزان سمت چپ 09123670016
16 باغ آرزوها حسين اميني راد استان همدان، شهرستان ملاير، محور ملاير همدان سمت راست 09181510234
17 دلستان علي بخشعلي استان همدان، شهرستان تويسركان، روستاي مبارك آباد، ابتداي مسير گنجنامه 09126843795
09183520293