شنبه 08 آذر 1399

رديف

نام واحد

كد

درجه

تاريخ افتتاح

گواهي استاندارد

مدير ،

بهره بردار

نشاني

تلفن

1

ازندريان

3/7111

درجه1

1386

دارد

بهرامعلي گرجي

استان همدان – شهرستان ملاير – محور همدان ملاير ابتداي شهر ازندريان

09181119058

2

سفينه غرب

3/71112

درجه1

1386

 

قاسم شكوري

استان همدان – شهرستان بهار– كيلومتر 15 محور همدان كرمانشاه

09185920425

3

معراج

3/71113

درجه1

1386

 

معراج چهاردولي

استان همدان – شهرستان ملاير – كيلومتر 42 محور همدان ملاير سمت چپ

09121204665

4

مرواريد

3/71127

درجه1

1388

دارد

هادي محمدي گرجايي

استان همدان – شهرستان ملاير – كيلومتر 37 محور ملاير اراك  سمت راست

09183506856

5

افلاك

3/71126

درجه2

1386

دارد

علي عسگري

استان همدان – شهرستان فامنين – كيلومتر 80 آزاد راه  همدان ساوه سمت چپ

09125991675

09183131492

6

امير اشرف كوريجان

3/71023

درجه1

1387

 

عباس صفيئ

استان همدان – شهرستان كبودرآهنگ – كيلومتر 25 محور همدان قزوين سمت راست

09181115581

09181117841

7

آريا

3/71130

درجه1

1389

 

شيروبه اكبري

استان همدان – شهرستان رزن– كيلومتر 6 محور رزن  آوج سمت چپ

09123159520

8

شهيد شادابي

3/71131

درجه1

1390

 

حبيب اله احمدي

استان همدان – شهرستان كبودرآهنگ– كيلومتر 60 محور همدان بيجار

09188130650

9

آفتاب

3/71112

درجه1

1390

 

هادي طهماسبي

استان همدان – شهرستان فامنين – كيلومتر 87 آزاد راه  همدان ساوه سمت راست

09181114834

10

فدك 1

3/71133

درجه1

1391

دارد

امير خداويسي

استان همدان – شهرستان فامنين – كيلومتر 26 آزاد راه  همدان ساوه سمت چپ

09181110919

11

زاگرس

3/71136

درجه1

1391

 

محمد اسماعيل عباسي

استان همدان – شهرستان نهاوند– كيلومتر 5 محور نهاوند كرمانشاه

09183525918

12

فدك2

396/29/30/012/44

درجه1

1396

 

امير خداويسي

استان همدان – شهرستان فامنين – كيلومتر 26 آزاد راه  همدان ساوه سمت راست

09181110919

13

پرديس غرب

396/29/30/013/44

درجه 1

1396

 

حسينعلي مرادي

استان همدان – شهرستان كبودرآهنگ-كيلومتر 45 همدان رزن سمت راست

09188128161

 

14

ايران زمين ( ايلان داشي )

396/29/30/014/44

درجه 1

1397

 

روح الله داداشی

شهرستان همدان – كيلومتر 20 محور همدان – رزن مسير برگشت

09181114191

 

15

باران ( فيروزان )

396/29/30/015/44

درجه 1

1397

 

باقر قارلقي

شهرستان نهاوند – كيلومتر 30محور نهاوند فيروزان سمت چپ

09123670016

15

باغ آرزوها

396/29/30/016/44

درجه 1

1397

 

حسین امینی راد

استان همدان -شهرستان ملایر – محورملایر همدان سمت راست

09181510234