یکشنبه 10 مرداد 1400

موزه هاي شهر همدان

ردیف نام اثر مالکیت نوع موزه آدرس مبلغ ورودی ساعت كاري(شش ماهه اول) ساعت كاري(شش ماهه دوم)
1 موزه هگمتانه ميراث فرهنگي موزه باستان شناسي همدان خیابان اکباتان . میدان هفت تیر گردشگر داخلي(50000)
گردشگري خارجي(1000000)
8/30-19/30 8/30-17
2 موزه آرامگاه بوعلی ميراث فرهنگي طب همدان میدان آرامگاه بوعلی گردشگر داخلي(50000)
گردشگري خارجي(10000000)
8/30-20 8/30-17
3 موزه حمام حاج آقا تراب نهاوند ميراث فرهنگي موزه مردم شناسي نهاوند داخل شهر – حمام حاج آقا تراب گردشگر داخلي(25000)
گردشگري خارجي(1000000)
8/30-19/30 8/30-17
4 موزه شهداي نهاوند ميراث فرهنگي - نهاوند بناي تاريخي غسالخانه نهاوند - - -
5 موزه تاريخ و فرهنگ نهاوند ميراث فرهنگي تاريخ و فرهنگ نهاوند داخل شهر گردشگر داخلي(25000)
گردشگري خارجي(150000)
8/30-19/30 8/30-17
6 موزه تاريخ و فرهنگ اسد آباد ميراث فرهنگي تاريخ و فرهنگ محله سید ان - بنای یادبود سید جمال گردشگر داخلي(20000)
گردشگري خارجي(100000)
8/30-19/30 8/30-17
7 موزه تاريخ و فرهنگ ملاير ميراث فرهنگي تاريخ و فرهنگ ملاير – خانه لطفعليان گردشگر داخلي(25000)
گردشگري خارجي(150000)
8/30-19/30 8/30-17
8 موزه تاريخ و فرهنگ تويسركان ميراث فرهنگي تاريخ و فرهنگ تويسركان خانه مسعودي گردشگر داخلي(20000)
گردشگري خارجي(100000)
8/30-19/30 8/30-17
9 موزه مدرسه آموزش و پرورش آموزش و پرورش موزه مدرسه همدان چهار راه بن سینا دبيرستان بن سینا قديم - - -
10 موزه آماداي دانشگاه آزاد همدان دانشگاه آزاد موزه مردم شناسي همدان حسن آباد دانشگاه آزاد - - -
11 موزه تاريخ طبيعي دانشگاه بوعلي موزه تاريخ طبيعي همدان بلوار جانبازان دانشکده کشاورزی بوعلي گردشگر داخلي(30000)
گردشگري خارجي(200000)
9-18 9-18
12 موزه دفاع مقدس (شهدا ) اداره دفاع مقدس موزه دفاع مقدس ميدان قائم گردشگر داخلي(30000) - -
13 موزه زورخانه همه كسي شخصي ميراث ورزش باستاني-تنها موزه ورزش زنده در كشور همدان خيابان شهدا زورخانه همه كسي گردشگر داخلی
گردشگري خارجي
- -
14 موزه مشاغل سنتي شخصي مشاغل سنتي همدان ميدان عين القضات گنبد علويان گردشگر داخلي(40000)
گردشگري خارجي(1000000)
8/30-19/30 8/30-17