دوشنبه 11 اسفند 1399

ساعت كاري(شش ماهه دوم)

ساعت كاري(شش ماهه اول)

مبلغ ورودي

آدرس

نوع موزه

مالكيت

نام اثر

 

8/30-17

8/30-19/30

گردشگري داخلي

30000

گردشگري خارجي

200000

همدان  خیابان اکباتان . میدان هفت تیر

موزه باستان شناسي

ميراث فرهنگي

موزه هگمتانه

1

8/30-17

8/30-20

گردشگري داخلي

30000

گردشگري خارجي

200000

همدان میدان  آرامگاه بوعلی

طب

ميراث فرهنگي

موزه آرامگاه  بوعلی

2

8/30-17

8/30-19/30

گردشگري داخلي

25000

گردشگري خارجي

150000

نهاوند داخل شهر – حمام حاج آقا تراب

موزه مردم شناسي

ميراث فرهنگي

موزه حمام حاج آقا تراب نهاوند

3

 

 

 

نهاوند  بناي تاريخي غسالخانه نهاوند

 

ميراث فرهنگي

موزه شهداي نهاوند

4

8/30-17

8/30-19/30

گردشگري داخلي

25000

گردشگري خارجي

150000

نهاوند داخل شهر

تاريخ و فرهنگ

ميراث فرهنگي

موزه تاريخ و فرهنگ نهاوند

5

8/30-17

8/30-19/30

گردشگري داخلي

20000

گردشگري خارجي

100000

محله سید ان -   بنای یادبود سید جمال

تاريخ و فرهنگ

ميراث فرهنگي

موزه تاريخ و فرهنگ اسد آباد

6

8/30-17

8/30-19/30

گردشگري داخلي

25000

گردشگري خارجي

150000

ملاير – خانه لطفعليان

تاريخ و فرهنگ

ميراث فرهنگي

موزه تاريخ و فرهنگ ملاير

7

8/30-17

8/30-19/30

گردشگري داخلي

20000

گردشگري خارجي

100000

تويسركان خانه مسعودي

تاريخ و فرهنگ

ميراث فرهنگي

موزه تاريخ و فرهنگ تويسركان

8

 

 

 

همدان چهار راه بن سینا دبيرستان بن سینا قديم

موزه مدرسه

آموزش و پرورش

موزه مدرسه آموزش و پرورش

9

 

 

 

همدان حسن آباد دانشگاه آزاد

موزه  مردم شناسي

دانشگاه آزاد

موزه آماداي دانشگاه آزاد همدان

10

13-9

 

 

18-15

13-9

 

 

18-15

گردشگري داخلي

30000

گردشگري خارجي

200000

همدان بلوار جانبازان دانشکده کشاورزی بوعلي

موزه تاريخ طبيعي

دانشگاه بوعلي

موزه تاريخ طبيعي

11

 

 

گردشگري داخلي

30000

گردشگري خارجي

 

ميدان قائم

موزه دفاع مقدس

اداره  دفاع مقدس

موزه دفاع مقدس (شهدا )

12

در روزهاي انجام ورزش باستاني

در روزهاي انجام ورزش باستاني

گردشگري داخلي

 

گردشگري خارجي

 

همدان خيابان شهدا زورخانه همه كسي

ميراث ورزش باستاني-تنها موزه ورزش زنده در كشور

شخصي

موزه زورخانه همه كسي

13

8/30-17

8/30-19/30

گردشگري داخلي

گردشگري خارجي

 

همدان  ميدان عين القضات گنبد علويان

مشاغل سنتي

شخصي

موزه مشاغل سنتي

14