جمعه 15 اسفند 1399

فروش اموال منقول ( موتور سیکلت اسقاطی )

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان همدان
  • مهلت خرید اسناد: 1398/08/13
  • تاریخ بازگشایی: 1398/08/15
  • محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک به نشانی setadiran.ir و اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان همدان