شنبه 10 آبان 1399

اجرای اسکلت بتنی و سقف و دیوارهای بتنی ساختمان اصلی موزه منطقه ای هگمتانه

  • مهلت خرید اسناد: 1396/09/15
  • تاریخ بازگشایی: 1396/10/03
  • روزنامه های درج آگهی: همدان پیام,جام جم
  • محل دریافت اسناد: سازمان میراث فرهنگـی صنایع دستی و گردشگری
فايل فراخوان همدان پيام اول