جمعه 02 آبان 1399

مفتون

میرآقا مفتون از استادان و شاعران طراز اول همدان بسال 1368 شمسی متولد و در سال 1334 وفات یافت . مفتون در آغاز میرحل پیمان تخلص داشت بعدها به مفتون متخلص گردید . آثار وی شامل مظنومه ، انسان کامل است .

توضیحات

 میرآقا مفتون از استادان و شاعران طراز اول همدان بسال 1368 شمسی متولد و در سال 1334 وفات یافت . مفتون در آغاز میرحل پیمان تخلص داشت بعدها به مفتون متخلص گردید . آثار وی شامل مظنومه ، انسان کامل است .

مفتون کسی به پابی تو اینک نمی رسد                            بعد از تو تا بدت که افتد کتاب تو 

تصاویر مرتبط

نقشه