جمعه 02 آبان 1399

عندلیب زاده

حاج حسین معروف به عندلیب زاده از سلسله علما و واعظان همدان که سال 1289 هجری خورشیدی در همدان متولد گردید .

توضیحات

حاج حسین معروف به عندلیب زاده از سلسله علما و واعظان همدان که سال 1289 هجری خورشیدی در همدان متولد  گردید .

تصاویر مرتبط

نقشه