جمعه 02 آبان 1399

میرزاعبدالرزاق واعظ

تولدش ال 1291 ه.ق در اصفهان است در سال 1313 به همدان آمده و به سبب طول اقامت در این شهر به همدانی مشهور گردیده است . آثار وی : ذریعه انجات ، رساله ای در غنا ، نغریدات اساتید در منقول و معقول ، السیف القاطع در ابطال رکن رابع ، دین و رد موهومات

توضیحات

 تولدش ال 1291 ه.ق در اصفهان است در سال 1313 به همدان آمده و به سبب طول اقامت در این شهر به همدانی مشهور گردیده است . آثار وی : ذریعه انجات ، رساله ای در غنا ، نغریدات اساتید در منقول و معقول ، السیف القاطع در ابطال رکن رابع ، دین و رد موهومات

تصاویر مرتبط

نقشه