جمعه 02 آبان 1399

عین القضات همدانی

تولد ایشان اواخر قران 5 هجری در همدان اتفاق افتاد . در ال 525 هجری در سن 33 سالگی وی را به شهادت رساندند .

توضیحات

تولد ایشان اواخر قران 5 هجری در همدان اتفاق افتاد . در ال 525 هجری در سن 33 سالگی وی را به شهادت رساندند .

        ما مرگ و شهادت را از خدا خواسته ایم           *******            آن هم به سه چیز کم بهاء خواسته ایم

        گر دوست چنین کند که ما خواسته ايم                 **********  ما آتش و نفت و بوریا خواسته ایم

آثار وی شامل : مکاتیب ، رساله جمالی ، تمهیدات یا زبده الحقایق

تصاویر مرتبط

نقشه