یکشنبه 10 مرداد 1400

خدماتی که اداره کل میراث فرهنگی بوسیله سامانه پیام کوتاه میتواند ارائه کند:

شماره پیامک: 30004976

♦شناسایی و بررسی امکانات اداره کل از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام

♦ارسال پیام جهت پیشبرد اهداف اداره کل

♦برگزاری گردهمایی های فرهنگی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام

♦گردآوری و طبقه بندی کلیه مدارک میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از قبیل : فیلم،کتاب،تصویر

♦نظارت بر فعالیت های فرهنگی، هنری تبلیغاتی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام

♦ارسال پیام جهت برنامه ریزی فرهنگی تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم با دولت

♦ارسال و دریافت پیام جهت ایجاد گسترش فرهنگ میراث داری

♦شناسایی و تشویق کلیه آثار علمی، فرهنگی و هنری موًثر در توسعه فرهنگ دینی

♦جلب مشارکت های مردمی در اجرای برنامه ها از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام

♦اعلام برگزاری مراسمات و جلسات کاری و عمومی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام

♦ارسال پیامهای تبریک و تسلیت به اعضاء و همکاران

♦اطلاع رسانی در مواقع ضروری (جلسات فوق العاده، شرایط غیر مترقبه و . . .)

♦برگزاری نظرسنجی جهت پیشبرد اهداف اداره کل

♦ایجاد سامانه دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات