شنبه 10 آبان 1399

تکمیل اسکلت بتنی و تاسیسات مخزن امن موزه منطقه ای هگمتانه استان همدان

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان همدان
  • نوع معامله: فهرست بهایی
  • مهلت خرید اسناد: 1399/03/25
  • تاریخ بازگشایی: 1399/04/08
  • توضیحات: لازم به ذکر است شرکت کنندگان باید دارای صلاحیت پیمانکاری ابنیه و تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه باشند .
  • محل دریافت اسناد: پاکت الف : محل تسلیم دبیرخانه اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان همدان