جمعه 14 آذر 1399

منظر فرهنگی همدان مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرد

منظر فرهنگی همدان مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرد

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی همدان گفت: «مهمترین موضوعات مطروحه در ثبت جهانی منظر فرهنگی هگمتانه تا همدان، در قالب چهار کارگروه ،کارشناسی و بررسی می شوند.»

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی ، گردشگری و صنایع‌دستی همدان علی مالمیر، دوشنبه26 آبان ماه گفت:  «سومین جلسه بررسی گزارش هفتگی منظر فرهنگی هگمتانه تا همدان در دفتر پایگاه محوطه فرهنگی همدان باحضور کارشناسان برگزار شد»

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی همدان گفت: «مهمترین موضوعات مطروحه در ثبت جهانی منظر فرهنگی هگمتانه تا همدان در قالب چهار گروه کارشناسی و بررسی خواهد شد .»

مدیر پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری هگمتانه نیز در ادامه در تشریح این کارگروه ها گفت : «این کارگروه ها شامل مردم شناسی ، باستانشناسی ، گردشگری، معماری و شهرسازی است.»

حسن سلطانی ادامه داد: «در کارگروه مردم شناسی درخصوص گزارش اقدامات مردم شناسی بازارهای همدان ،تقسیم بندی پهنه بازار ،ساختار اقتصادی و انسانی بازار، رابطه تولید وبازار، دادوستد ،گستره حوزه محل بازار و ارتباط هر بازار با بازارهای دیگر، رابطه بازار با توزیع و خدمات، ضمانت های سنتی بازار، اعتبار و جایگاه اجتماعی و در کارگروه  باستانشناسی، بحث هگمتانه در متون تاریخی مورخان و جغرافیای نویسندگان، جغرافیای اقتصادی و انسانی با توجه به متون مورخان و جغرافیدانان، شاخص های زیست محیطی و جغرافیایی در مکان گزینی هگمتانه،کاوشهای باستانشناسی در محدوده، ارزیابی کاوشهای هگمتانه ، موضوع توالی گاه نگاری نقاط بافت شهرو شاخص های بارز منظر فرهنگی هگمتانه تا همدان مورد توجه و کارشناسی قرار خواهند گرفت.»

سلطانی ادامه داد: «در کارگروه معماری و شهرسازی تعیین بناهای موجود در عرصه و حرائم ، ترسیم دقیق خطوط عرصه و حرائم با مساحت محدوده ی آنها، کاربری بناها و شماره گذاری تفکیک بناهای دارای اطلاعات و فاقد اطلاعات و در کارگروه گردشگری دسته بندی نوع گردشگری بناهای موجود در محدوده ی عرصه و حرائم ثبت جهانی، جستجو در منابع علمی مربوط به بناها و آثار موجود در عرصه و حرائم، گردآوری آمار گردشگری حداقل ۵ سال گذشته ابنیه موجود در عرصه و حرائم، استخراج شماره ثبت ابنیه ثبتی  مورد کارشناسی قرار می گیرند.»

محمدرضا خلجی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

RljbBWDmFpNyKu
RljbBWDmFpNyKu پنجشنبه, 13 آذر,1399 19:39
HievwISrbd