جمعه 02 آبان 1399

بدیع همدانی

چنین بر می آید که این شاعر از استادان عالیقدر و سخنوران بزرگ قرن ششم بوده و یک یا چند وزارت نخستین اتابکان آذربایجان ایلدگر را بعهده داشته ودر همدان نیز آثار و ابنیه بسیار از خود باقی گذاشته که تا قرن 11باقی مو برقرار و به نام بانی آن شهرت داشته ات .

توضیحات

چنین بر می آید که این شاعر از استادان عالیقدر و سخنوران بزرگ قرن ششم بوده و یک یا چند وزارت نخستین اتابکان آذربایجان ایلدگر را بعهده داشته ودر همدان نیز آثار و ابنیه بسیار از خود باقی گذاشته که تا قرن 11باقی مو برقرار و به نام بانی آن شهرت داشته ات .

      مهر از جانت درآمد چون حلاوت از شکر          *********** کینه از طبعت برون شد همچو موم از انگبین

            بر بساط ملک او نه فقر ماند نه فقیر            ***********           از نشاط طبع او نه حزن ماند نه حزین

          جبر فرمانش کند در گردن ایام طوق             **********         رایض حکمش نهد زو بر گرده افلاک زین

تصاویر مرتبط

نقشه