جمعه 02 آبان 1399

شیخ مرتضی تالهی

شیخ مرتضی سال 1385 هجری قمری در همدان تولد یلفت وفات وی سال 1348 هجری در همدان و قبرش در وادی السلام نجف است .

توضیحات

شیخ مرتضی سال 1385 هجری قمری در همدان تولد یلفت وفات وی سال 1348 هجری در همدان و قبرش در وادی السلام نجف است .

تالیفات وی حواشی و تعلیفاتی بر مزائد علامه  انصاری ، حواشی بر متاجر شیخ ، شرحی بر منظومه فیلسوف سبزواری

تصاویر مرتبط

نقشه