اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان همدان

تاریخ: 16 اسفند 1399

آثارمیراث معنوی استان به ده مورد افزایش یافت

ثبت ملي پرونده هاي ميراث معنوي استان در آخرين جلسه سال

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی همدان ، درآخرين جلسه شوراي ثبت آثار و ميراث معنوي در تهران، استان همدان با دو پرونده " مهارت تهيه حلواي گردو " و " مهارت تهيه كوكوي گردو " شهرستان تويسركان در این شورا حضور يافت كه بعد از دفاع كارشناس مربوطه اين دو پرونده در ثبت ملي آثار قرار گرفت .

 با ثبت اين دو اثر معنوي تعداد پرونده هاي معنوي ثبت شده استان به ده پرونده رسيد.

روتیتر