اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان همدان

تاریخ: 23 مهر 1399

دیدارهای چهره به چهره مردمی مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی همدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی همدان در راستای تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به امور مراجعان جلسات و دیدارهای مردمی چهره به چهره  مدیرکل میراث فرهنگی برگزار شد 

روتیتر