اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان همدان

تاریخ: 10 مهر 1399

ارزیاب ایکوموس از عرصه پیشنهادی ثبت جهانی هگمتانه بازدید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی همدان گفت: «حسام مهدی شاخصه های پرونده ثبت جهانی "ازهگمتانه تا همدان" را مورد ارزیابی قرار می دهد.»

به نقل ازروابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان، علی مالمیر، امروزپنجشنبه10مهرماه گفت: «ارزیاب ایکوموس  که چند روزی است در استان کرمانشاه برای ارزیابی پرونده ثبت جهانی اورامان به سر می برد، باحضور طالبیان معاون میراث‌فرهنگی وازرت و مدیران کل دفاتر ثبت آثارو دفتر امور پایگاههای وزارتخانه و تعدادی از اساتید میراث فرهنگی شامگاه گذشته وارد همدان شد.»

 مدیرکل میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی همدان ادامه داد: «او در این سفر شاخصه های پرونده ثبت جهانی هگمتانه را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.»

 

روتیتر