یکشنبه 10 مرداد 1400

شرح وظایف

 • تعيين خط مشي و تدوين برنامه هاي اجرائي در امور اداري، حقوقي، رفاهي، مالي، پشتيباني، مديريتي و ساير زمينه هاي مربوط در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي كلي وزارتخانه
 • برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه وزارتخانه با همکاري و مشارکت واحدهاي ذيربط
 • نظارت بر توزيع و تخصيص بودجه بين واحدهاي مختلف و نظارت بر اجراي آنها
 • بررسي، مطالعه و تدوين سياست ها و برنامه هاي راهبردي مديريت منابع انساني اداره کل
 • برنامه ريزي به منظور طراحي نظام ارزشيابي آموزش هاي ضمن خدمت کارکنان در جهت بهبود مستمر برنامه هاي آموزشي
 • ساماندهي و هماهنگي نظام هاي اطلاعاتي و نظارت بر نحوه تشکيل، استقرار، طبقه بندي و نگهداري آمار محصولات حوزه هاي مختلف
 • برنامه ريزي به منظور جذب منابع لازم جهت ارتقاء کيفيت و کميت امور رفاهي کارکنان
 • پيش بيني راه هاي توسعه روحيه و رفاه و فعاليت هاي فوق برنامه اعم از ورزشي، تفريحي، سياحتي و زيارتي كاركنان
 • نظارت بر حسن جريان اداري و مالي وزارتخانه به منظور انجام صحيح و سريع وظايف و فعاليت ها
 • برنامه ريزي به منظور تعيين احتياجات آموزشي كاركنان وزارتخانه و نظارت بر تهيه، تنظيم و اجراي برنامه هاي لازم در اين زمينه
 • بررسي و نیاز سنجی درجهت تأمين نيروي انساني متخصص و كارآزموده
 • نظارت بر تنظيم و پيشنهاد بودجه سازمان و پيگيري سير مراحل تصويب آن
 • نظارت و مراقبت بر كليه امور مالي به منظور حفظ و رعايت مقررات مربوط

جلال قره باغی

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
شماره تماس : 38278038
شماره نمابر: 38278038

تماس با دفتر

آدرس: میدان جهاد-چهارراه نظری
شماره تماس: 38278038
شماره نمابر :38278038