چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400

واحد

مسئول

شماره تلفن

شماره فكس

دفتر رياست

آقايان صفري،کریمی

38267344

38266026

دفتر حراست

آقاي شاهسوند

38272654

38272654

معاونت توسعه مديريت

آقاي خورشیدي

38278038

38278038

معاونت گردشگري

آقاي خاكسار

38274946

38274946

معاونت ميراث فرهنگي

خانم موسوی

34238701

34238701

معاونت صنايع دستي

آقاي مظاهري

34238733

34238701

ذيحسابي

آقاي یاری

38278041

38278041

حقوقي

آقاي الست

38271945

38271945

شهرستان همدان

آقاي جهانگیری

34248288

34248288

مالي

آقاي قره باغي

38254872

38254872

معاونت سرمايه گذاري

آقای قاسمی

34225311

34225311

دفتر فني

آقاي مستوفی

38274771

38274771

روابط عمومي

آقای خلجی

38267520

38267520

هگمتانه

آقاي سلطانی

32521866

 

هگمتانه

آقاي اسدي

32524444

32524444

هگمتانه(موزه)

خانم خوشمو

32524005

32524005

هگمتانه

تلفنخانه

32528067

 

هگمتانه

اپراتوري

32528030

 

يگان حفاظت

سرهنگ حاجي عزيزي

32531335

 

يگان حفاظت

تلفنخانه

32519464

32519464

دبيرخانه

خانم کشوادی،خانم خسروي

38277986

38277986

صنايع دستي

آقاي مرادي

34238702-4

 

پايگاه بافت تاريخي

خانم موسوي

32519655

32519655

آرامگاه بوعلي (موزه)

آقاي مقدم

38261008

 

آرامگاه بوعلي

3852551

 

آرامگاه بوعلي

38256185

 

آرامگاه بوعلي

اپراتوري

38271119

 

گنبد علويان

خانم محمدي

32523064

 

كتابخانه

خانم ولدي

38279888

 

تلفنخانه

آقاي اسدي پور

38274771-3

 

تلفنخانه

38271944

 

تلفنخانه

38267402