یکشنبه 10 مرداد 1400

شرح وظایف

  • نظارت بر اجرای قراردادهای عمرانی
  • بررسی و تأیید صورت وضعیت های موقت و قطعی قراردادهای عمرانی
  • تشکیل جلسات تحویل موقت و قطعی قراردادهای عمرانی
  • پیگیری اجرای پروژه موزه منطقه ای هگمتانه
  • شرکت در جلسات شورای فنی معاونت سرمایه گذاری و معاونت میراث فرهنگی
 
 

مهدی مستوفی خجسته

مسئول دفتر فنی
شماره تماس : 384238702

تماس با دفتر

آدرس: میدان باباطاهر-جنب هتل باباطاهر
شماره تماس:34238702

آدرس ایمیل :